fbpx

Dotační programy

projekt program potenciál contipro

Program Potenciál

Rozšíření centra technologického vývoje pro aplikace v lékařských nanobiotechnologiích

Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003645, realizace 31. 8. 2015 - 30. 8. 2018.

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a také zvýšit počet pracovníků VaV. Společnost vyrábí výrobky pro farmaceutický průmysl (NACE 21), v této oblasti nyní realizuje VaV a v novém centru jej hodlá dále rozvíjet. Předmětem projektu bude pořízení vybavení pro VaV a související technologie.

Budovaná kapacita umožní provádět VaV v oblasti tkáňového inženýrství a nosičů léků a získané poznatky pak převádět do podmínek výrobního procesu. Pomocí vlastního VaV budou vytvářeny prototypy technicky nových výrobků, hledány nové výrobní možnosti, a tím zvýšen potenciál možných inovací stávajících výrobních procesů. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na globálním trhu s farmaceutickými výrobky.

Seznam pořizovaného vybavení v rámci Potenciálu 10034 a soupis k tomu přiřazených zkoušek:

Přehled potenciál 5

 

Seznam pořizovaného vybavení v rámci Potenciálu 3645 a soupis k tomu přiřazených zkoušek:

Potencial tabulka

Seznam pořizovaného vybavení v rámci Potenciálu 19558 a soupis k tomu přiřazených zkoušek:

19558 p

Seznam pořizovaného vybavení v rámci Potenciálu 23823 a soupis k tomu přiřazených zkoušek:

potencial 2

Rozšíření centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010034, realizace: 14. 4. 2017 - 31. 12. 2019.

Cílem projektu je odstranění nedostatku materiálně technického zázemí a vybudování centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování.

Realizací projektu dojde k vybavení laboratorních, ověřovacích, testovacích prostor o potřebné přístroje a zařízení. To ve svém důsledku bude znamenat zkompletování inovačního řetězce a odstranění úzkého hrdla v zavádění nových produktů ke klinickému testování a tím pádem i na trh. Odstranění úzkého hrdla zvýší průchodnost celého procesu a tím vlastně umožní další rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti.

 

Program Marketing

Expanze na nové trhy a k novým zákazníkům

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007548, realizace: 16. 11. 2016 - 15. 11. 2019.

Cílem projektu je kromě budování značky Contipro a jeho dalším zviditelňování na mezinárodním poli, rozšíření distribučních sítí, akvizice nových zákazníků a samozřejmě nárůst prodejů zejména nových produktů. Contipro, jakožto inovativní firma s významným výzkumným a vývojovým zázemím, je schopna ročně uvést na trh 2-4 nové produkty. Součástí marketingové strategie uvádění nových produktů na trh je jejich prezentace na mezinárodních veletrzích. Tyto veletrhy jsou dlouhodobě ověřeny jako nejúčinnější nástroj pro naplnění výše uvedených cílů.

 

 

Program Inovační voucher

Testování biodegradovatelných materiálů ve formě tenkých filmů in vivo

Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012572, realizace 1. 5. 2018 – 31. 10. 2018

Cílem projektu je testování biodegradovatelných materiálů ve formě tenkých filmů vyrobených z materiálů na bázi modifikovaného hyaluronanu ve vybraných in vivo modelech laboratorních myší s cílem zjistit biokompatibilitu vybraných materiálů, definovat degradaci těchto materiálů a změny ve fyzikálních vlastnostech těchto materiálů v organismu myši a na základě analýzy získaných výsledků umožnit další vývoj těchto materiálů jako zdravotnických prostředků pro humánní medicínu.

 

 Logolink OP VVV hor barva cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451, realizace 1. 9. 2018 – 31. 12. 2022

V rámci projektu budou vyvinuty nové laboratorní postupy, mikrofluidní čipy, biomateriály a biofarmaceutika pro prevenci, diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění – akutní mozkové mrtvice a Alzheimerově nemoci. Zkombinovány budou expertízy v molekulární/buněčné biologii, imunologie a proteinové chemie s klinickou neurologií a vývoj produktů předními českými biotechnologickými společnostmi. 

 Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Využití nanovláken na bázi kyseliny hyaluronové v kosmetice a medicíně

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015514, realizace 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových aplikačních forem založených na nanovláknech z nativní kyseliny hyaluronové a jejích derivátech v kombinaci s vybranými polymery a aktivními látkami, zejména pro využití v oblasti medicínských aplikací a kosmetického průmyslu.

Projekt má za cíl vyvinout poloprovozní zařízení, které bude využito pro produkci plošných nanovlákenných vrstev větších rozměrů, které se budou dále zpracovávat do jednotlivých aplikačních forem.

  Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005, realizace 1. 6. 2020 - 31. 12. 2022

Projekt bude mít za cíl vyvinout prototyp zdravotnického prostředku na bázi hyaluronanu k injekční aplikaci do thoracolumbární fascie, za využití navigace ultrazvukovou sondou. Vývoj bude následovat postupy studia systematické histologie, mechanických a biotribologických vlastností fascie, a ověření v rámci preklinického in-vivo testování.

Souběžně bude vyvíjen analytický algoritmus pro kvantifikaci relativního pohybu fascií ve vysokém rozlišení pomocí korelačních výpočtů ze záznamů ultrazvuku.

 

 Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ CENTRUM PRO GLP TESTOVÁNÍ

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019558, realizace 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojovýchCílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojovýcha inovačních aktivit. Jde zejména o vybavení pracoviště pro GLP testování zařízeními,která odpovídají požadavkům pro provádění bezpečnostních testů zdravotnických prostředků.

 Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

ROZŠÍŘENÍ VaV CENTRA DO OBLASTI KMENOVÝCH BUNĚK A POKROČILÉ HUMÁNNÍ MEDICÍNY

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023823, realizace 3. 11. 2020 - 30. 6. 2023

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojovýchCílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojovýcha inovačních aktivit, zejména v oblasti kmenových buněk a pokročilé humánní medicíny.Hlavními výstupy budou nové veterinární léčivé přípravky a humánní zdravotnické prostředky.

 

Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

POLOPROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU NOVÝCH FOREM NA BÁZI KYSELINY HYALURONOVÉ VYUŽITELNÝCH V MEDICÍNĚ

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024653, realizace 1. 1. 2021 – 31. 5. 2023

V rámci tohoto projektu budou vyvinuta poloprovozní zařízení pro výrobu porézních a neporézních forem založených na nativní kyselině hyaluronové a/nebo jejích derivátech. První z těchto zařízení umožní produkci porézních mikro-vlákenných forem (objemné vaty a plošné netkané textilie), druhé zařízení umožní produkci neporézních tenkých filmů. V obou případech bude možné zabudování aktivních látek (např. antiseptik). Výsledné formy budou využitelné v medicínských aplikacích, potenciál mají zejména jako zdravotnické prostředky pro hojení komplikovaných ran. Projekt zahrnuje vývoj zařízení od specifikace požadavků, přes návrh, realizaci a optimalizaci až po plné uvedené do provozu. Významnou součástí vývoje zařízení budou numerické simulace a podpůrné laboratorní experimenty.

Dotace

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

VÝZKUM A VÝVOJ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU PRO HOJENÍ RAN A POLOPROVOZNÍ JEDNOTKY NA JEHO VÝROBU VE SPOLEČNOSTI CONTIPRO A.S.

Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000316, realizace 20. 12. 2022 – 31. 12. 2025

V rámci tohoto projektu bude vyvinuto poloprovozní zařízení umožňující výrobu netkaných textilií (dále také jako „NT“) na bázi kyseliny hyaluronové (dále také jako „HA“), jež bude možné aplikovat při hojení ran. Součástí poloprovozního zařízení budou technologické moduly od tvorby vláken až po ukládání samonosných NT do zásobníku, ze kterého se bude následně odebírat pro zabalení do primárního obalu. Díky této poloprovozní jednotce bude realizován funkční vzorek netkané textilie na bázi HA se specifickými a opakovaně dosaženými parametry kvalitativně vhodnými pro další preklinické testování požadované v rámci vývoje cíleného zdravotnického prostředku pro hojení ran.

Dotace

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

INOVACE PRODUKTU SICALM HA A SOUVISEJÍCÍHO VÝROBNÍHO PROCESU
VE SPOLEČNOSTI CONTIPRO A.S.

Číslo projektu: CZ.01.01.01/02/22_003/0000176, realizace 30. 11. 2022 – 31. 5. 2025

Předmětem projektu je zavedení do výroby a na trh nově vyvinuté stomatologické tamponády Sicalm HA a současně zavedení zcela nového výrobního procesu na sériovou výrobu tohoto produktu. Sicalm HA vznikl na základě vlastního výzkumu a vývoje žadatele a účelným způsobem rozšiřuje stávající portfolio společnosti. Uvedení tohoto produktu na trh významně posílí konkurenceschopnost společnosti. Pro zavedení sériové výroby produktu je nutné pořízení nových technologií.

Dotace

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Služby vědecko-výzkumného centra - manuál pro klienty.