fbpx

Registrace

Chemicko-fyzikální směr

Přednáška proběhne prezenčně. Všichni účastníci při vstupu do budovy musí prokázat bezinfečnost (certifikát o ukončeném očkováním, výsledek platného PCR nebo antigenního testu, potvrtení o prodělaném onemocnění, které není starší než 180 dnů). Každý účastník musí mít po celou dobu nasazen respirátor. 

 

6. listopadu 2021

doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Jak zmrzlá možská voda přispívá ke ztrátě ozonu z atmosféry?

V roce 1928 Thomas Midgley Jr. spustil celosvětový experiment: ve firmě General Motors začal výrobu nových látek, freonů, jako náhradu doposud používaných nebezpečných plynů v kompresorech ledniček. Freony splnily svůj úkol výborně. Jsou nereaktivní, nezpůsobují žádné akutní otravy, a proto našly uplatnění mimo chladírenství i v dalších užitečných aplikacích jako je nanášení barev nebo jako hnací plyny sprejů. Nikdo tehdy netušil, co světu freony přinesou: jsou tak nereaktivní, že zůstávají v atmosféře velmi dlouho a reagují až v jejích vyšších částech, kde je více tvrdšího UV záření. Touto reakcí však také vznikají radikály halogenů, které ničí ozon a způsobily „ozonovou díru“, která ohrozila bezpečný život na naší planetě. Vypadá to, že toto nebezpečí může být během dalších 100 let společným úsilím všech lidí odstraněno. Úspěšné řešení ozonové díry nás může připravit k řešení jiných a obtížnějších problémů, jako je rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a následné oteplení Země. Řešení vyžaduje nejen jasné vědecké pochopení, ale i přijetí politické zodpovědnosti.

Důležité rekce ničící ozon probíhají na površích krystalků ledu. V přednášce bych chtěl diskutovat, jak naše laboratorní pokusy přispívají k pochopení fyziky a chemie atmosféry, shrnout některé poznatky o vodě (v jejích 23 pevných modifikacích) a ukázat jaké otázky se v tomto oboru pokoušíme klást a odpovídat. Na příkladech několika nobelistů bude ukázáno, že vědecký pokrok leží na lidech nadšených, motivovaných a ochotných odhlédnout od kritického hodnocení převládajících společenských postojů.

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.cz uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.