fbpx

Disertační práce

Aktuálně vypsaná témata disertačních pracích na rok 2020. Mimo konkrétní zadání, je možné vypsat studentovi téma tzv. "na míru". Pro více informací nás kontaktujte. 

 

PEPTIDY

Syntéza, charakterizace a studium vlastností polypeptidů odvozených ze struktury elastinu

Interní konzultant: Ing. Sergej Karel, Ph.D.

Elastin-like polypeptidy jsou uměle připravené peptidy odvozené od tropoelastinu. Díky svým termoresponzivním vlastnostem, biokompatibilitě a biodegradabilitě jsou využívány v řadě aplikací, např. v hydrogelech, micelách nebo při transportu léčiv. Nejčastěji zmiňovanou sekvencí je (VPGXG)n, kde X je hydrofobní nepolární aminokyselina (Ala, Leu, Val, Ile) a n je nejčastěji 12. Avšak modulace vlastností změnami v sekvenci a náhradou aminokyseliny X za nabité, polární či aromatické aminokyseliny nebylo dosud podrobně popsáno. Záměnou alespoň 2 aminokyselin na variabilní pozici X v sekvenci (VPGXG)n lze tedy měnit vlastnosti příslušného peptidu.

V rámci práce bude připravena série elastin-like polypeptidů s obměňovanou sekvencí v závislosti na použité aminokyselině X, jejím umístění a bude zároveň definována optimální délka cílové sekvence tak, aby byly splněny požadavky na termoresponzivní chování a rozpustnost. Pro syntézu budou využity moderní metody syntézy peptidů na pevné fázi. Bude tedy nutné podrobně charakterizovat připravené peptidy a prokázat jeho vazebné vlastnosti dostupnými spektrálními metodami (UV, FTIR, NMR, CD a hmotová spetroskopie) a ověřit biologické vlastnosti materiálů.

Výše uvedené téma je možné řešit v rámci studia na VŠCHT či jiné VŠ dle volby studenta v rámci ČR.