fbpx

Aktuálně vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Nemáte zatím vybrané téma své práce? Vyberte si z následující nabídky. Dostanete k ruce nejen zkušeného konzultanta, ale také reálné zapojení do výzkumné činnosti v této oblasti.

 

FYZIKÁLNÍ CHEMIE HYALURONANU

Fyzikálně-chemická charakterizace derivátů kyseliny hyaluronové pro nosiče léčiv

Konzultant: Ing. František Ondreáš, Ph.D.

Hydrofobní deriváty kyseliny hyaluronové byly identifikovány jako vhodný systém pro nosiče léčiv s pokročilými vlastnostmi. Jejich výkonnost, stabilita a nastavení vlastností je úzce spjata s procesem jejich uspořádávaní do složitějších struktur a chováním v roztoku. Pro pochopení jejich samo-uspořádávání a využití jejich potenciálu je nutná podrobná charakterizace tohoto procesu a výsledných nadmolekulárních struktur. Diplomová práce se zaměří na fyzikálně-chemickou charakterizaci hydrofobního derivátu kyseliny hyaluronové pomocí reologie, fluorescence, DLS, zeta-potenciálu a povrchového napětí. Stanovení koncentrační závislosti jednotlivých vlastností v různých rozpouštědlech. Příprava nosičů aktivních látek. Stanovení vaznosti a stability nosičů pomocí UV-VIS. Interpretace výsledků v smyslu vytvoření vztahu mezi strukturou a vlastnostmi.

 

Fyzikálně-chemická charakterizace derivátů hyaluronanu pro biomedicínské aplikace

Konzultant: Ing. František Ondreáš, Ph.D.

Kyselina hyaluronová a její deriváty vykázali pokročilé vlastnosti pro použití v oblasti hojení ran. Pro tuto aplikaci jsou tyto materiály používány ve formě filmů nebo vláken. Jejich struktura a výsledné vlastnosti jsou úzce spjaty s chováním v roztoku v průběhu zpracování. Diplomová práce se proto zaměří na fyzikálně-chemickou charakterizaci hydrofobního derivátu kyseliny hyaluronové pomocí reologie a DLS. Stanovení koncentrační závislosti jednotlivých vlastností v různých rozpouštědlech. Výsledky budou korelovány se strukturou a vlastnosti po dalším zpracování do forem filmů a vláken. 

 

CHEMICKÉ MODIFIKACE

Syntéza hydrofobizovaných derivátů hyaluronanu a studium jejich vlastností

Konzultant: Ing. Tomáš Klejch Ph.D.

Esterifikací kyseliny hyaluronové (HA) lze zamaskovat její záporný náboj a tím snížit její polaritu . Takto hydrofobizovaná HA se od nativní liší nejen sníženou rozpustností ve vodném (fyziologickém) prostředí, ale i zvýšenou stabilitou, schopností vázat nepolární látky a dalšími parametry. Tyto vlastnosti jsou žádoucí pro využití těchto látek ve farmacii a dalších oborech. Cílem DP bude příprava esterifikovaných derivátů HA s různými organickými substituenty. Tyto deriváty budou následně charakterizovány pomocí analytických (např. nukleární magnetická resonance) a fyzikálních metod (reologie, DLS) pro možné aplikace.

 

Syntéza a studium nepolárních derivátů kyseliny hyaluronové

Konzultant: Mgr. Radovan Buffa, Ph.D.

Deriváty kyseliny hyaluronové, které mají nižší polaritu jako nativní hyaluronan, jsou zajímavé pro použití v tkáňovém inženýrství. Výhodou těchto materiálů je jejich předpokládaná pomalejší biodegradabilita při současném zachování biokompatibility. Předpokládané modifikace by měly co nejvíc zachovávat původní strukturu hyaluronanu nebo analogických biokompatibilních sacharidů. V rámci diplomové/dizertační práce bude připravena série modifikovaných derivátů hyaluronanu se širokou škálou stupně modifikace a molekulové hmotnosti a budou sledovány základní fyzikální a biologické vlastnosti v závislosti na těchto parametrech. Vybrané materiály, které vykážou vlastnosti vhodné pro použití v biomedicínskych aplikacích, budou dál podrobně studovány a charakterizovány. Pro syntézu a izolaci finálních produktů budou využity metody standardně používané v chemii polysacharidů přičemž bude kladen důraz na jednoduchost a možnost převedení do poloprovozního měřítka.

 

NANOTECHNOLOGIE

Vývoj funkčních konstrukčních sestav

Konzultant: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. 

Studentská práce je určena pro začínající konstruktéry a designéry, kteří mají zájem překročit tradiční strojní výrobu, do svých návrhů začlenit unikátní fyzikální principy a využít krajních možností moderních technologií, včetně aditivních jako je FDM, SLS a další. Je určena všem, kteří chtějí navrhovat své konstrukční sestavy s přesahem do dalších vědních a technických oborů. A zároveň se podílet na realizaci větších funkčních celků, které směřují ke zpracování polymerních prášků do jiných mikro a nano strukturovaných forem. Jako příkladem lze uvést konstrukční sestavy unikátních trysek a mechanismů obecně určených pro nanášení, ukládání a manipulaci s uvedenými formami. Využití takových polymerních forem je zakotveno v moderní farmacii a kosmetice. Máte tedy možnost vložit své schopnosti do oborů s jasnou budoucností.

 

Další témata budou postupně přibývat.